تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - وضعیت اجمالی زمین شناسی
روستای سرسبز غریب محله
سه شنبه 6 مرداد 1388

وضعیت اجمالی زمین شناسی

سه شنبه 6 مرداد 1388

نوع مطلب :

وضعیت اجمالی زمین شناسی:

خاك منبع اصلی مواد آلی پوشش گیاهی ، درختان جنگلی ، اراضی زراعی ، مراتع باغها به شمار می رود . در تشكیل آن عوامل متعددی همچون ناهمواریها و پستی و بلندی ، اقلیم ، رودخانه و سایر عوامل محیطی دخالت دارند روستای غریب محله از نظر وضعیت اجمالی زمین شناسی و تحولات زمین ساختی مانند اكثر روستاهای همجوارش در منطقه هزار جریب به دوران سوم زمین شناسی كوهزائی آلپی ( دوره ژوراسیك ) بر می گردد . اكثر سازندهای زمین شناسی این منطقه از سنگ ، سیلت ، رس ، شن و مارن تشكیل شده است كه جنس خاك از نوع خاكهای رسی و آهكی با بافت لومی ( نسبت مساوی از عناصر رش ، شن و سیلت و ...) می باشد .

زمینهای آن منطقه از نظر شوری خاك در مناسب و خوب می باشد اما درصد اسید موجود در خاك به گونه ای است كه خاك به سمت قلیائی شدن یا آهكی شدن پیش می رود كه در حال حاضر نسبتاً آهك آن زیاد می باشد . درجه مرغوبیت اراضی در روستای غریب محله خوب می باشد ولی مرغوب عالی نیست چرا كه مواد آلی زمین در این قسمت ضعیف می باشد . طبق بررسی هایی كه روی خاك این منطقه انجام دادند زمینهای آن به كودهای زر نیازمند است جهت تقویت و بهره برداری  :

         250 كیلو كود اوره    در هر هكتار

         150 كیلو كود سیاه یا فسفر در هر هكتار

         250 كیلو كود پتاس    در هر هكتار

         250كیلو كود گوگرد     در هر هكتار

در این مناطق كمبود مواد آلی زمین را با كود سیاده یا كود حیوانی جبران می نمایند.

گوگرد را هم برای از بین بردن حالت آهكی زمین به كار می برند .