تبلیغات
روستای سرسبز غریب محله - وضعیت كلی اشتغال روستا:
روستای سرسبز غریب محله
شنبه 31 مرداد 1388

وضعیت كلی اشتغال روستا:

شنبه 31 مرداد 1388

نوع مطلب :

فعالیت كشاورزی از شاخصهای عمده و بالای اشتغال است كه امروزه با وجود توسعه بخشهای دیگر اقتصادی منجمله منابع و خدمات باز هم كشاورزی به عنوان یكی از اركان اساسی و بنیادی در اقتصاد به شمار می رود كه علاوه بر تأمین نیازهای غذایی و دامی و تهیه مواد اولیه برای صنایع به خصوص صنایع وابسته به كشاوری موجب اشتغال گروه كثیری از جمعیت روستایی و همچنین منبع در آمد برای روستائیان به شمار می رود . روستای غریب محله با توجه به اینكه در منطقه كوهستانی استقرار دارد و به خاطر شرایط محیطی قسمت اعظم فعالیتهای شغلی آنان در بخش كشاورزی انجام می پذیرد به طوری كه اكثر افراد به این امر مشغول می باشند . پس از فعالیت كشاورزی كه حرفه و شغل غالب روستا می باشد در جایگاههای بعدی دامپروری و زنبورداری جایگاه ویژه ای در اشتغال روستائیان دارد.